ZASADY PRZYJĘCIA

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ

Podstawą przyjęcia pacjenta do Poradni Rehabilitacyjnej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci przyjmowani są zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

Termin wizyty należy ustalić :

- osobiście,

- za pośrednictwem osób trzecich,

- poprzez stronę internetową: https://erejestracja.rehabilitacjascr.pl

- telefonicznie pod nr. 41 372 18 28

w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej tj.:

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

11:00 – 18:00

7:30 – 11:30

9:00 – 12:00

W dniu wizyty Pacjent zgłaszając się do Poradni Rehabilitacyjnej powinien ze sobą zabrać:

- dowód osobisty,

- posiadaną aktualną dokumentację medyczną.

W sytuacji, kiedy przyjmowane do Poradni jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).

W Poradni Rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 41 372 18 28 w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej.