depozyt

DEPOZYT RZECZY WARTOŚCIOWYCH

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417, z póź. zm.) pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Każdy hospitalizowany pacjent w ŚCR ma prawo pozostawić rzeczy wartościowe w depozycie.

Pacjent otrzymuje kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi lub innym osobom uprawnionym, na podstawie okazanej karty depozytowej.

Depozyty znajdują się w każdym Oddziale Szpitala.