Pacjent ma prawo do:

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

ZACHOWANIA TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta