logo Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 

 

Projekt pod nazwą:

Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

Osi „VII Sprawne usługi publiczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Nr umowy: RPSW.07.03.00-26-0012/19-00

Cele projektu:

  • Doposażenie w sprzęt medyczny Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz przeprowadzenie robót budowlanych (w tym m.in. malowanie, montaż klimatyzacji, rolet, modernizacja łazienek), które związane są z udzielaniem na rzecz osób dorosłych stacjonarnych świadczeń opieki  zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego.

Planowane efekty:

  • Podniesienie jakości świadczonych usług i poszerzenie ich dostępności z uwagi na dostosowanie dodatkowej powierzchni ŚCR przeznaczonej na świadczenie rehabilitacji ogólnoustrojowej
  • Zapewnienie Centrum szerokiego wachlarza usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa,
    magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej oraz terapii wodnej
  • Wzmocnienie i rozwój Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kierunku utrzymania pozycji lidera podmiotów leczniczych w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych.

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.06.2023.

Ogólna wartość projektu: 2 178 836,98 PLN, w tym:

Współfinansowanie UE do kwoty:  735 039,16 PLN