Drukuj
Odsłony: 1015

 

logo fe sw

 

logo stop wir
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

 Europejski Fundusz Społeczny

Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

 i zdrowotnych

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

 

 

Zadanie realizowane w partnerstwie na rzecz  projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Partner wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wartość projektu:

Czas realizacji:

Cel projektu:

Szczegółowy cel projektu: