ODWIEDZINY

 

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r.Nr 52, poz. 417, z póź. zm.) pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

Szpital zapewnia pacjentom możliwość odwiedzin, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego.

Pacjent oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu odwiedzin.