Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych..Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. Z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z póź. zm.)

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,

- osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej,

- osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa ( upoważnienia ) z podpisem notarialnie poświadczonym lub wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej podpisanego przez pacjenta w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego.

- uprawnionym organom i podmiotom.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

- do wglądu w siedzibie Szpitala;

- poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek pacjenta lub osoby pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji można pobrać w Izbie przyjęć lub na stronie internetowej www.rehabilitacjascr.pl

Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00 w Izbie przyjęć tel. 41 372 18 19 , można także wysłać za pośrednictwem poczty.

Dokumentacja udostępniana jest nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Przygotowaną dokumentację medyczną można odebrać w każdy piątek w godzinach: 11:00 – 15.00 w Izbie przyjęć.

Nie wysyłamy kopii dokumentacji faxem, mailem ani listownie.

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej należy uiścić opłatę według obowiązującego cennika w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji:

- kserokopia dokumentacji medycznej – 0,47 zł za stronę,

- odpis dokumentacji medycznej – 13,47 zł za stronę,

- udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku danych -  2,69 / szt

 

Wniosek pacjenta/osoby upoważnionej przez pacjenta za życia/przedstawiciela ustawowego do udostępnienia dokumentacji medycznej

Wniosek  osoby bliskiej o udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadku zmarłego pacjenta

Potwierdzenie odbioru