Szanowni Pacjenci.
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze uruchamia program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ. Rehabilitacja po COVID-19 trwa od 2 do 6 tygodni i oparta jest na indywidualnie dobranym procesie terapeutycznym.

ŚCR przyjmuje zapisy na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ wyłącznie na podstawie skierowania. W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Nowy program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.


1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).
* dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego

2. Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
3. Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:
a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
b) datę wypisu ze szpitala, lub
c) datę wypisu z izolatorium.

4. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.


Nowe zasady kwalifikacji pacjentów – wydawanie skierowań
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.
Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFZ.
(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/znamy-szczegoly-programu-rehabilitacji-po-przebytej-chorobie-covid-19,7959.html)


Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia):


• badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
• aktualna morfologia, CRP,
• aktualne badanie EKG,
• inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta,
• przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby


Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG i wykonanie badania w ŚCR przy przyjęciu świadczeniobiorcy).

Uwaga!
• Podstawą do przyjęcia jest prawidłowo wystawionego skierowania – zgodnie z w/w wytycznymi.
• Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
• Przeciwwskazaniem do rehabilitacji jest brak zdolności do samoobsługi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
• Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).
• Przyjęcie do ŚCR nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji.